aktualności 2020/2021

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zebrania organizacyjne dla Rodziców na nowy rok szkolny 2021/2022 odbędą się w ostatnich dniach sierpnia.

Szczegółowe informacje zostaną Państwu podane po 25 sierpnia.


DYŻUR WAKACYJNY

W przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka do Przedszkola nr 33
w okresie  dyżuru wakacyjnego – lipiec 2021, prosimy Rodziców o zgłoszenie rezygnacji do Dyrektora Przedszkola nr 33.


DROGIE DZIECI I DRODZY RODZICE

Wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom życzymy pogodnych, wspaniałych
a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Niech  ten letni czas będzie wypełniony niezapomnianymi chwilami
i wrażeniami.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Obsługi Przedszkola nr 33.


 

ZAPROSZENIE

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Dzieci z Przedszkola nr 33
w Dąbrowie Górniczej
mają zaszczyt zaprosić Rodziców dzieci 6-letnich
na zakończenie roku szkolnego 2020/2021,
które odbędzie się (w zależności od pogody) w ogrodzie przedszkolnym
lub w budynku niskim dnia 24.06.2021r. ( czwartek) .:
♦ godz.10:00 w grupie ,,Papużki”
♦ godz.9:00 w grupie ,,Smerfy”.

Prosimy, aby do każdego dziecka przyszedł tylko 1 rodzić/opiekun.
Przypominamy, że na terenie przedszkola jest obowiązek zakrywania
ust i nosa.


,,Jak chronić dziecko przed zagrożeniem cyfrowego świata?”

Informacje Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach:

Broszura: Dzieci w wirtualnej sieci_


Wyniki II Konkursu Malarskiego ,,Wiosenny ogród farbą malowany”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny ,,Wiosenny ogród farbą malowany” został rozstrzygnięty.
Wszystkie nadesłane prace dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych były fantastyczne. Dzieci zaskoczyły nas pomysłowością oraz kreatywnością.
Jury konkursu w składzie: Dyrektor oraz nauczyciele grup 6-letnich Przedszkola nr 33, jednomyślnie nagrodzili wszystkich uczestników, którzy zostali zwycięzcami  konkursu malarskiego.
Dziękujemy nauczycielom, rodzicom a przede wszystkim dzieciom, którzy wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez
Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej.

Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.
Nagrody, dyplomy i podziękowania zostaną dostarczone dzieciom i nauczycielom do szkół i przedszkoli.

Galeria nagrodzonych prac:

               


DZIEŃ DZIECKA

Dnia 01.06.2021r, po śniadaniu  zapraszamy wszystkie przedszkolaki do zabaw  muzyczno- ruchowych w ogrodzie przedszkolnym.


ŚWIĘTO RODZINY

 Święto Rodziny w przedszkolu odbędzie się po śniadaniu w następujących terminach:
 24.05.2021r. ( poniedziałek ) w grupie: 5.l ,,Wiewiórki”.
26.05.2021r.(środa) w grupach: 6-latki ,,Papużki” i 4l. ,,Motylki”.
♥ 27.05.2021r.(czwartek) w grupach:  6-latki ,,Smerfy” i 4-5l. ,,Biedronki”.
♥ 31.05.2021r.(poniedziałek) w grupie 3-4l.,,Słoneczka”

Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy poszczególnych grup.


OGŁOSZENIE

      Informujemy Rodziców, że dyżur wakacyjny Przedszkole nr 33 pełni w lipcu 2021r.
Zapisy na dyżur wakacyjny będą odbywać się w terminie:
od 04.05.2021r., godz. 8:00 do 14.05.2021r god.15:00,  lub do wyczerpania wolnych miejsc w przedszkolu.

Prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie poniżej zamieszczonych dokumentów
(
wniosek na dyżur wakacyjny, porozumienie i upoważnienie do odbioru dziecka
z przedszkola)  w/w wymienionym terminie do sekretariatu przedszkola w godz. 8:00- 15:00.

♣ Wniosek na dyżur wakacyjny-2021

♣ Porozumienie na dyżur 3,4,5 – latki P-33 2021

♣ Porozumienie na dyżur 6 – latki P-33 2021

♣ Upoważnienie do odbioru dziecka

Dyżury wakacyjne 2020_2021

Odpłatność za przedszkole  za lipiec 2021r. należy uregulować  przed rozpoczęciem dyżuru wakacyjnego.
Informację o opłatach można będzie uzyskać telefonicznie: (32)2640468 od  21.06.2021r.


OGŁOSZENIE

    Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 33 w Dąbrowie Górniczej na rok szkolnych 2021/2022, została zamieszczona w zakładce: DLA RODZICÓW- REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA7 kwietnia – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

    Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej:

Światowy Dzień Zdrowia 2021

Ulotka kleszcze 


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci i rodziców:

oferta dla przedszkoli


UWAGA RODZICE !!!
WAŻNA  INFORMACJA

Informujemy Państwa, że w dniu 29 marca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 marca 2021 roku (Dz. U z 2021 r., poz. 561)

Zgodnie z § 2 ust.1 pkt1 Rozporządzenia ,,od dnia 29 marca 2021r do dnia 11 kwietnia 2021r” zastępuje się wyrazami
,,od 12 kwietnia do 18 kwietnia” 
(Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) na obszarze kraju ograniczono funkcjonowanie przedszkoli, a zawieszone zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość.

Dyrektor przedszkola, którego działalność została ograniczona ma jednak obowiązek zorganizować zajęcia na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rodziców dzieci którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

W/w zainteresowani opieką nad dzieckiem rodzice, składają wniosek do dyrektora o zorganizowanie zajęć w przedszkolu w okresie od 29.03.2021 r. do 18.04.2021 r.

Prosimy o pobranie w/w wniosku, wypełnienie i przesłanie na adres mailowy przedszkola p33@edu.dabrowa-gornicza.pl lub dostarczenie bezpośrednio do przedszkola w godzinach od 8.00 do 15.00

WNIOSEK RODZICA


UWAGA RODZICE!

    Informujemy, że zgodnie z decyzją Rządu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
od dnia 29.03.2021r do dnia 18.04.2021r.,  Przedszkole nr 33 zapewnia opiekę nad dziećmi wyłącznie rodziców czynnie pracujących, z których przynajmniej jeden pracuje w:
♦ systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
♦ służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym prosimy w/w rodziców o pilne przekazanie informacji zwrotnej w formie wypełnionego oświadczenia przesyłając go na adres e-mail p33@edu.dabrowa-gornicza.pl
lub dostarczając osobiście do sekretariatu przedszkola w godzinach:8:00- 15.00.

 OŚWIADCZENIE  RODZICA  


ZDALNE NAUCZANIE

Informujemy , że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania  przedszkoli na terenie kraju, zgodnie z ogłoszonymi
w dniu 25.03.2021r. obostrzeniami zajęcia w przedszkolu od dnia 29.03.2021r do dnia 18.04.2021r.
będą odbywały się w formie zdalnej :

♣ z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams,
♣ poprzez zamieszczanie materiałów z zajęć na stronie internetowej przedszkola w zakładce „zdalne nauczanie”,

Szczegóły w zakresie realizacji zajęć zostaną Państwu przekazane przez wychowawców na stronach poszczególnych grup.


WAŻNA INFORMACJA!

     W związku z zachorowaniem kolejnego wychowanka Przedszkola nr 33 na COVID-19,  kwarantanna w grupie 6- latki ,,Smerfy” zostaje wydłużona do 15.03.2021r. W  dniach od 08.03.2021r. do 15.03.2021r. w grupie:
6-latki ,,Smerfy” kontynuuje się nauczanie zdalne.

      Rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki informujemy, że na stronie ZUS należy pobrać druk ZAS-36, który należy złożyć do pracodawcy.


UPOWAŻNIENIE DLA DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 33 DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANAMI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

link do treści upoważnienia
Upoważnienie


DZIECKO I KOMPUTER

Informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej:

Wczesne syptomy uzależnienia od internetu

Domowe-Zasady-Ekranowe_FDDS_infografika-A4


GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY ZALECA:

Aplikację STOP COVID ProteGOSafe,  która skutecznie pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Aplikacja jest bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Działa w oparciu o Bluetooth, jednak nie korzysta z żadnych danych użytkowników. Monitoruje otoczenie i „zapamiętuje” spotkania z innymi użytkownikami aplikacji. Dlatego też każdy posiadacz aplikacji, otrzymuje powiadomienie, jeśli miał kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z innym użytkownikiem aplikacji, który zachorował.
https://www.gov.pl/web/protegosafe 
#SzczepimySię
https://www.gov.pl/szczepimysie.


♦ Informujemy Rodziców, że nabór do dąbrowskich przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 będzie trwał
od 04.03.2021r. do 15.03.2021r.
Nabór będzie odbywał się drogą elektroniczną. Strona naboru dla Rodziców:

www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

 ♦ Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Internetowej przedszkola w zakładce DLA RODZICÓW

♦ Wypełnione i podpisane wnioski można składać w w/w terminie:
– osobiście w sekretariacie  przedszkola w godzinach 8:00- 15:00
lub
– scan wniosku przesłać drogą mailową na adres p33@dabrowa-gornicza.pl

♦  Zasady rekrutacji 2021_2022


RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA!

 W związku ze zbliżającą się rekrutacją do przedszkoli w Dąbrowie Górniczej, Rodzice dzieci uczęszczających do naszej placówki, proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do wychowawców grup w okresie
od 17.02.2021r. do 23.02.2021r.
deklaracji o kontynuowaniu lub rezygnacji z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

Wypełnione deklaracje można również przesłać drogą meilową w w/w terminie na adres:  p33@dabrowa-gornicza.pl
Deklaracja_kontynuowania_wychowania_(2)Wspieraj   lokalne

BAL MASKOWY

 Bal Maskowy w przedszkolu odbędzie się w grupach dzieci w następujących terminach:
♥ 01.02. 2021r. ( poniedziałek ) w grupie 3-4 latki ,,Słoneczka”.
♥ 05.02.2021r. ( piątek ) w grupach : 4latki ,,Motylki” i 4-5latki ,,Biedronki”
♥ 09.02.2021r. ( wtorek ) w grupach : 5latki ,,Wiewiórki” oraz 6-latki: ,,Papużki” i ,,Smerfy”.

Na balu obowiązuje strój odświętny oraz Maska Karnawałowa
wykonana we współpracy z Rodzicami.KONKURS
NAJPIĘKNIEJSZA MASKA KARNAWAŁOWA

 Przedszkole nr 33 ogłasza konkurs wewnątrzgrupowy.
Regulamin konkursu – Maska Karnawałowa


 INFORMACJA!

     Oferta Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej w okresie ferii zimowych
Infolinia PPP


Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych tradycją, miłością i radością oraz spełnienia marzeń
w nadchodzącym 2021 roku
życzy
Dyrektor i Pracownicy Przedszkola nr 33


WAŻNA INFORMACJA!

     W związku z zachorowaniem pracownika Przedszkola nr 33 na COVID-19, w  dniach od 14.12.2020r. do 18.12.2020r. w grupach:  6-latki ,,Papużki” i 5-latki ,,Wiewiórki” wprowadza się nauczanie zdalne.

      Rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki informujemy, że na stronie ZUS należy pobrać druk ZAS-36, który należy złożyć do pracodawcy.


UPOWAŻNIENIE DLA DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 33 DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANAMI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

link do treści upoważnienia
Upoważnienie


JASEŁKA

 Jasełka / Kolędowanie w przedszkolu, odbędzie się w następujących terminach:
18.12.2020r. ( piątek ) w grupach: 4l,,Motylki”, 4-5l.,,Biedronki”.
21.12.2020r.(poniedziałek) w grupach: 3-4l.,,Słoneczka”.
 22.01.2021r.(piątek) w grupach: 5-latki ,,Wiewiórki”oraz 6-latki ,,Papużki” i ,,Smerfy”.

Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy poszczególnych grup.


,,Razem na Święta” 2020

Przedszkole nr 33 przystępuje do kolejnej edycji akcji MEN ,,Razem na Święta”.
Celem tej inicjatywy jest budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowej.
Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, tegoroczna edycja akcji będzie miała nieco odmienny charakter. Jesteśmy jednak przekonani, że szczególnie w tym okresie wiele osób czeka na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości. Działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” powinny mieć bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Ważne jest zachowanie dystansu społecznego oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.
Przykłady działań nauczycieli, rodziców i dzieci:
•    wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych),
•    samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi sąsiadów albo osób potrzebujących z najbliżej okolicy,
•    przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół.

Szczegółowe informacje udzielają wychowawcy grup.


KARTKA DLA SENIORA

Nasze przedszkole przystąpiło do akcji „Kartka dla Seniora” organizowanej przez Młodzieżową  Radę Miasta Dąbrowa Górnicza. Bardzo prosimy chętne osoby – Rodziców z Dziećmi o wykonanie kartki lub większej ilości kartek świątecznych, które zostaną przekazane seniorom przez miejskich wolontariuszy.
Termin przynoszenia kartek do przedszkola upływa w poniedziałek 14 grudnia.


MIKOŁAJ  W  PRZEDSZKOLU!

Dnia 08.12.2020r.( wtorek) nasze przedszkole odwiedzi Mikołaj, który obdaruje wszystkie dzieci wspaniałymi prezentami.
W tym dniu zostaną również wręczone dzieciom paczki zasposnsorowane przez firmę URSA.


Dyrektor, Pracownicy oraz Dzieci z Przedszkola nr 33 składają serdeczne podziękowanie Zakładowi URSA za wzbogacenie bazy dydaktycznej przedszkola o komputer, monitor i drukarkę oraz przekazanie środków do dezynfekcji i higieny.


Zamówienia publiczne na rok 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 1
1. oferty cenowe (art.spożywcze)
2. oferty cenowe (warzywa i owoce)
3. oferty cenowe (jajka)

ZAPYTANIE OFERTOWE 2
4. oferty cenowe (mięso i wędliny)

ZAPYTANIE OFERTOWE 3
5. oferty cenowe (mrożonki i ryby)
6. oferty cenowe (nabiał)
7. oferty cenowe (art. sypkie)

ZAPYTANIE OFERTOWE 4
8. oferty cenowe (pieczywo)


Poranek patriotyczny z okazji Święta Niepodległości odbędzie się
w Przedszkolu nr 33 w każdej grupie wiekowej w następujących terminach:

♥ Dnia 09.11.2020r. ( poniedziałek) godz. 10:00 w grupie 6-latki ,,Smerfy”
♥ Dnia 10.11.2020r. ( wtorek) godz. 10:00 w grupach:
6-latki ,,Papużki”
3-4 latki ,,Słoneczka”
4-latki ,,Motylki”
4-5 latki ,,Biedronki”
♥ Dnia 12.11.2020r. ( czwartek) godz. 10:00 w grupie 5-latki ,,Wiewiórki”.

W w/w dniach obowiązuje dzieci strój galowy (zgodnie z terminem obchodów Święta Niepodległości).


KONKURS
„NAJCIEKAWSZA DYNIA  NA HALLOWEEN ”

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji wewnątrzprzedszkolnego konkursu.

Warunki uczestnictwa:
– dzieci 3-6 lat uczęszczające do Przedszkola nr 33 wraz z mamą lub tatą
– technika dowolna
– każdy uczestnik może dostarczyć zdjęcia jednej pracy
– do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora oraz nazwę grupy
– zdjęcia prosimy o wysłanie na adres: p33.papuzki@onet.pl (1 zdjęcie w trakcie wykonywania oraz 1 zdjęcie gotowej dyni)

Termin nadsyłania zdjęć : do 28 października 2020r.
Podsumowanie konkursu i rozdanie dyplomów odbędzie się 30 października 2020r.
Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów i posłużą do zorganizowania wystawy
w Przedszkolu nr 33 w Dąbrowie Górniczej.
Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatorów konkursu: Justyna Witaszczyk, Sylwia Tenderenda.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


W dniu dzisiejszym w Przedszkolu nr 33 w Dąbrowie Górniczej odbył się „ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK”.
Wykorzystując narzędzia TIK, we wszystkich grupach wiekowych odbyły się prezentacje multimedialne na temat: ,,Myję ręce – jestem zdrowy”. Przedszkolaki obejrzały także  film edukacyjny pt. ,,Krótki film o koronawirusie dla dzieci”.
Dzięki prezentacji dzieci utrwaliły technikę prawidłowego mycia rąk, którą później zastosowały w praktyce.
W ciągu dnia przedszkolaki uczyły się wiersza  B. Łukowiak pt. „Myję rączki” oraz śpiewały piosenkę pt. „Przegoń wirusa”.
Na zakończenie dnia dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Jestem czyściutki”.


PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

 Pasowania na Przedszkolaka odbędzie się w dniu 26.10.2020r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w grupie 3-4 l. ,,Słoneczka”.
W tym uroczystym dniu obowiązuje strój galowy, uroczystość ma charakter zamknięty-wewnątrzgrupowy. 


PASOWANIE NA STARSZAKA

Pasowania na Starszaka odbędzie się w następujących terminach:
w dniu 21.10.2020r. (środa) o godz. 10:00 w grupie 6l. ,,Smerfy”,
w dniu 14.10.2020r. (środa) o godz. 10:30 w grupie 6l. ,,Papużki”.

W tych uroczystych dniach obowiązuje strój galowy, uroczystości mają charakter zamknięty-wewnątrzgrupowy.


,, AKTYWNE PRZEDSZKOLE’’

– zajęcia rozwijające wszechstronny rozwój dzieci-
Rok Szkolny:2020/2021

Gr. 3-4 l. ,,SŁONECZKA”:

1) ,, Zabawy rytmiczno-muzyczne”- p. J. Tajchman-Waliczek:  • poniedziałek – gr.3-4l. ,,Słoneczka” (1115– 1130 )
2) ,,Rozśpiewane przedszkole”–         p. E. Lewicka :                  • środa – gr.3-4l. ,,Słoneczka” (1245– 1300 )
3) ,, Zabawy plastyczne”-                   p. M.Chodak:                    • wtorek  – gr.3-4l. ,,Słoneczka” (1115– 1130 )
4) ,,Zabawy z  humorem” –                p. A.Liczban:                    • piątek   – gr.3-4l. ,,Słoneczka” (1100– 1115 )

Gr. 4 l. ,,MOTYLKI”:

1) ,, Zabawy rytmiczno-muzyczne”- p. J. Tajchman-Waliczek:  • poniedziałek – gr. 4-l.,,Motylki” (1030– 1045 )
2) ,,Rozśpiewane przedszkole”–         p. E. Lewicka :                  • środa – gr.4l.,,Motylki” (1300– 1315 )
3) ,, Zabawy plastyczne”-                   p. M.Chodak:                    • piątek – gr. 4-l.,,Motylki” (1115– 1130 )
4) ,,Zabawy z  humorem” –                p. A.Liczban:                    • środa  – gr. 4-l.,,Motylki” (1100– 1130 )

       Gr. 4-5 l. ,,BIEDRONKI”:

1) ,, Zabawy rytmiczno-muzyczne”- p. J. Tajchman-Waliczek:  • poniedziałek –gr.4-5l. ,,Biedronki” ( 1015– 1030)
2) ,,Rozśpiewane przedszkole”–         p. E. Lewicka :                  • wtorek –gr.4-5l. ,,Biedronki” ( 1040– 1100)
3) ,, Zabawy plastyczne”-                   p. M.Chodak:                    • piątek  –gr.4-5l. ,,Biedronki” ( 1130– 1145)
4) ,,Zabawy z  humorem” –                p. A.Liczban:                    • środa   –gr.4-5l. ,,Biedronki” ( 1045– 1100)

Gr. 5 l. ,,WIEWIÓRKI”:

1) ,, Zabawy rytmiczno-muzyczne”- p. K. Więcek:                    • wtorek – gr.5l. ,,Wiewiórki” ( 1030– 1045)
2) ,,Rozśpiewane przedszkole”–         p. E. Lewicka :                  • poniedziałek – gr.5l. ,,Wiewiórki” ( 1130– 1150)
3) ,, Zabawy plastyczne”-                   p. S. Tenderenda:               • poniedziałek- gr.5l. ,,Wiewiórki” ( 1100– 1130)
4) ,,Zabawy w teatr” –                        p. A. Malicka:                   • środa  – gr.5l. ,,Wiewiórki” ( 1100– 1130)

    Gr. 6 l. ,,PAPUŻKI”:

1) ,, Zabawy rytmiczno-muzyczne”- p. K. Więcek:                    • wtorek – gr.6l. ,,Papużki” ( 1045-1100 )
2) ,,Rozśpiewane przedszkole”–         p. E. Lewicka :                  • poniedziałek – gr.6l. ,,Papużki” ( 1300-1320 )
3) ,, Zabawy plastyczne”-                   p. S. Tenderenda:               • poniedziałek- gr.6l. ,,Papużki” ( 1130-1200 )
4) ,,Zabawy w teatr” –                        p. A. Malicka:                   • środa –  gr.6l. ,,Papużki” ( 930-1000 )

  Gr. 6 l. ,,SMERFY”:

1) ,, Zabawy rytmiczno-muzyczne”- p. K. Więcek:                    • czwartek – gr.6l.,,Smerfy” ( 1300-1330)
2) ,,Rozśpiewane przedszkole”–         p. E. Lewicka :                  • czwartek – gr.6l.,,Smerfy” ( 930-950)
3) ,, Zabawy plastyczne”-                   p. S. Tenderenda:               • poniedziałek – gr.6l.,,Smerfy” ( 1030-1100)
4) ,,Zabawy w teatr” –                        p. A. Malicka:                   • wtorek – gr.6l.,,Smerfy” ( 930-1000)


Zapraszamy Rodziców (z trójek grupowych) na zebranie, które odbędzie się
w przedszkolu ( budynek B: sala 6-latki ,,Papużki)
w dniu 24.09.2020r. ( czwartek) o godz. 16:00.

Prosimy, aby każdy Rodzic posiadał podczas zebrania własny długopis.

PRZYPOMINAMY!
NA TERENIE PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJE NAKAZ NOSZENIA MASECZEK, DEZYNFEKCJI RĄK
I ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO!Zapraszamy Rodziców /Opiekunów na organizacyjne zebrania grupowe, które odbędą się w ogrodzie przedszkolnym ( w przypadku niekorzystnej pogody w salach zajęć przedszkola) w następujących terminach:

 ♠ 31.08.2020r.( poniedziałek) godz. 16.30 – grupa 4-5l. ,,Biedronki”
                                                       godz. 15.30 – grupa 3-4l. ,,Słoneczka”
   ♠ 01.09.2020r.( wtorek) godz. 15.30 – grupa 4l. ,,Motylki”
                                              godz. 16.30 – grupa 6l. ,,Smerfy”
   ♠ 02.09.2020r.( środa) godz. 15.30 – grupa 5l. ,,Wiewiórki”
                                    ♠ 03.09.2020r.( czwartek) godz. 15.30 – grupa 6l. ,,Papużki”                                        

Ze względu na obowiązujący w placówce reżim sanitarny prosimy o obecność na zebraniu tylko jednego Rodzica/Opiekuna, punktualność (nie gromadzenie się przed przedszkolem)a także o zachowanie podczas spotkania wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe oraz zachowanie odpowiedniego dystansu.

Prosimy, aby każdy Rodzic posiadał podczas zebrania własny długopis.DRODZY RODZICE I DZIECI!

Serdecznie witamy po wakacjach! Już od 1.09.2020 (wtorek) wszystkie Panie czekają na Was z utęsknieniem w Przedszkolu nr 33:
♦ p. Magdalena Chodak, p. Joanna Tajchman-Waliczek : grupa 3-4l. ,,Słoneczka
♦ 
p. Aneta Liczban, p. Alicja Kaźmierczyk : grupa 4l. ,,Motylki”
♦ 
p. Wioletta Gajdziak, p. Ewa Lewicka : grupa 4-5l. ,,Biedronki”
♦ 
p. Anna Malicka, p. Ewa Lewicka : grupa 5l. ,,Wiewiórki”
♦ 
p. Justyna Witaszczyk, p. Małgorzata Gwarda : grupa 6l. ,,Papużki”
♦ 
p. Krzysztofa Więcek, p. Sylwia Tenderenda : grupa 6l. ,,Smerfy”

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w dniach 27-28.08.2020r. wychowawczynie grup nawiążą z Państwem kontakt telefoniczny w celach organizacyjnych i informacyjnych.
Prosimy wszystkich Rodziców o  wypełnienie dokumentów, które możecie Państwo poniżej pobrać i wypełnione dostarczyć do przedszkola w dniu 01.09. 2020r. ( do wychowawczyń grup).
PDF File Download Logo – EV Zone – India's #1 EV Support Portal – Electric Vehicle Zone

POROZUMIENIE Z RODZICAMI Porozumienie dla rodziców na rok szkolny 2020/2021
Upoważnienie do odbioru dziecka Oświadczenie do odbioru dziecka
Zgodna na wykorzystanie wizerunku  Wizerunek zgoda
Zgoda na wykorzystanie numeru tel.  Dane kontaktowe opiekunów
Deklaracja na zajęcia z religii  Religia- deklaracja
Klauzula informacyjna RODO  Klauzula RODO
Oświadczenie COVID-19  Oświadczenie
Deklaracja COVID-19
  Deklaracja
Ankieta informacyjna dla rodziców  Ankieta informacyjna o dziecku

Oświadczenie PPP (dotyczy jedynie dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną)
PPP  zgoda rodzica KOMUNIKAT !

Z uwagi na aktualnie istniejącą sytuację epidemiczną w kraju – zagrożenie zakażenia koronawirusem COVID-19, organizując pracę Przedszkola nr 33 w roku szkolnym 2020/2021
w dalszym ciągu będziemy przestrzegać wytycznych GIS, MZ i MEN, po to, aby wszystkim dzieciom zapewnić bezpieczną przestrzeń wychowawczo-edukacyjną a pracownikom – bezpieczne warunki pracy.  Nie będzie to łatwe, dlatego liczymy na zrozumienie i chęć współpracy ze strony Rodziców/Opiekunów dzieci.

Ponownie prosimy Rodziców/ Opiekunów  o zapoznanie się z:

♣ WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO   Wytyczne GIS
♣ PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
♣ APLIKACJĄ ProteGO Safe  Aplikacja-ProteGO-Safe 

NA TERENIE PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJE NAKAZ NOSZENIA MASECZEK, DEZYNFEKCJI RĄK I ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO!