Deklaracja dostępności Przedszkola nr 33

Deklaracja dostępności Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej

PRZEDSZKOLE NR 33 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo ( np. skany, dokumenty w formacie PDF), filmy oraz pliki multimedialne nie są zaopatrzone napisami. Pliki utworzone przez inne podmioty niż Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej i przekazane do publikacji nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Gwarda.
 • E-mail: mgwarda@p33.dg.pl
 • Telefon: 32 264 04 68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 33 w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej
  Aleja Zwycięstwa 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: sekretariat@p33.dg.pl
 • Telefon: 32 264 04 68

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 33 nie spełnia wymogów w zakresie dostępności architektonicznej.

Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczek mieści się w dwóch budynkach „A” i „B”. Do budynku „A” prowadzą dwa wejścia – wejście główne i ewakuacyjne. Do budynku „B” prowadzą trzy wejścia – wejście główne, wejście do części administracyjnej oraz ewakuacyjne. Żadne z w/w wejść nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak platform najazdowych. W budynku „A” (piętrowym) brak windy; budynek „B” jest jednokondygnacyjny. W budynkach brak wydzielonych toalet dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma pętli indukcyjnej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie ze strony pracowników przedszkola.

Przedszkole jest uwzględnione w planach inwestycyjnych do termomodernizacji.