informacje o placówce

Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej powstało w roku 1987r.  Usytuowane jest przy ulicy Aleja Zwycięstwa 1, w dzielnicy Dąbrowy Górniczej – Ząbkowicach.
Przedszkole mieści się w dwóch budynkach otoczonych obszernym zadbanym ogrodem, który dzieli się na plac zabaw i teren rekreacyjny.

Cały teren przedszkola jest ogrodzony, stwarzając poczucie bezpieczeństwa i przytulności. Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00              do 17:00.
Placówka składa się z 6 – oddziałów i liczy 150 dzieci.

MISJA I WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

„Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem. To, czego nie zrobimy dla dzieci,
dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy …
Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze od liczenia późniejszych strat…”

doc. dr Maria Kielar


Przedszkole to wspaniały, szczęśliwy i bezpieczny dom, w którym najważniejsze są dzieci – będące przyszłością. Dzieci to przedszkole bez nich by go nie było. Przedszkole wspiera wielokierunkową aktywność dziecka w czterech obszarach jego rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym w drodze do osiągnięcia dojrzałości, do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, środowisko lokalne – są to filary, które wspierają właściwe funkcjonowanie i rozwój dzieci.

Budynek, wyposażenie, otoczenie przedszkola stanowią bazę przedszkola. Te elementy wywierają znaczący wpływ na funkcjonalność i wizerunek całości.

Dyrektor przedszkola, gmina jako organ prowadzący i kuratorium oświaty sprawują nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instytucji przedszkola, w oparciu o prawo oświatowe  i przepisy samorządowe, czuwają nad całością, stanowiąc ochronę.

Wszystko to razem tworzy całość. Jeżeli każdy element będzie mocny, dobrze zbudowany    i prawidłowo z sobą związany, budowla będzie silna i trwała,  a funkcjonujące w niej dzieci będą miały dobry start w przyszłość.

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA nr 33

WYKAZUJE:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw,
 • odporność na stres,
 • aktywność podczas samodzielnych zadań.

POSIADA:

 • zdolność do obdarzania nauczycielki ( i innych ) uwagą,
 • zdolność porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli przedszkolaka,
 • optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności, sprawności,
 • poczucie własnej wartości.

POTRAFI:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • posługiwać się zdobyczami techniki,
 • rozwiązywać własne problemy,
 • zdać sobie sprawę z konsekwencji różnych, zachowań własnych i innych osób,
 • przestrzegać zasady bezpieczeństwa,
 • szanować własność swoją i cudzą,
 • odmawiać gdy jest nakłaniany do złego,
 • przyznać się do błędu,
 • zgodnie się bawić.

ROZUMIE I ZNA:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska,
 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania.

NIE OBAWIA SIĘ:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.