płatności

Miesięczny koszt wyżywienia jest zmienny i zależy od ilości dni roboczych w miesiącu.
Odliczanie kosztów wyżywienia następuje za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu począwszy od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie nieobecności dziecka.

Zgłoszenie nieobecności dziecka powinno być zgłoszone przez Usługobiorcę
(rodzica/opiekuna)  do godz. 11:00 w dniu poprzedzającym nieobecność poprzez mobiPortal

 

 

UWAGA! Kwoty ze znakiem minus są kwotami zwrotów za niewykorzystane świadczenia.
!!! Prosimy o niewpłacanie tych kwot !!!
Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wpłacamy na rachunek:
Nr konta 44 1560 0013 2124 6368 6000 0009
Opłaty za żywienie w przedszkolu wpłacamy na rachunek:
Nr konta 80 1560 0013 2557 1246 3686 0005

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać
imię i nazwisko dziecka

Płatności należy regulować do 15-go  dnia każdego miesiąca.
Wysokość opłat za przedszkole
Informujemy rodziców, że od 1 września 2022 roku, wysokość opłat za całodzienne wyżywienie dziecka w naszym przedszkolu wynosi 10,00 zł
Wysokość stawki żywieniowej za poszczególne posiłki:
Śniadanie          3,00 zł
Obiad                 5,00 zł
Podwieczorek   2,00 zł
Opłata za pobyt:
5 godzin pobytu w przedszkolu jest bezpłatna,
za każdą rozpoczętą godzinę pobytu poza tym przedziałem opłata wynosi 1,30 zł

Rodzice dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie ponoszą tej opłaty
(Podstawa prawna: Uchwała Nr LIX/1027/2023 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 września 2023 r.)